View Single Post
Career Officer
Join Date: Jul 2012
Posts: 33
# 10232
10-25-2012, 03:36 PM
Hello Fleet;

Holloween is just around the corner any plans?

Ha ha ha aha ha ha aha ha aha hah ahah ahaha hahahaha hack......(out of breath) *drinking water*

H a ha ha ha Ha a gha aha h hah ha hhah haa hah hah hah hah hah hah hah

Mwuaaaaaaaaaaaaagh!!!

Happy Holloween 12th Fleet